Privacyverklaring

RDW Vastgoed BV RDW Vastgoed BV, gevestigd aan James Wattstraat 30, 1817 DC Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
rdwvastgoed.nl James Wattstraat 30, 1817 DC Alkmaar 072 – 7601111

Jonathan Rommens is de Functionaris Gegevensbescherming van RDW Vastgoed BV Hij/zij is te bereiken via management@rdwvastgoed.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
RDW Vastgoed BV verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via management@rdwvastgoed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RDW Vastgoed BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming
RDW Vastgoed BV neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
RDW Vastgoed BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Algemene bedrijfsmatige documenten
Document / gegevens Minimale bewaartermijn Maximale bewaartermijn Ingangsdatum bewaartermijn Vastgelegd in
Jaarrekening, accountantsverklaring e.d. 7 jaar vanaf datum opstellen BW art. 2: 394 BW
Winst- en verliesrekening 7 jaar vanaf datum opstellen art. 2: 10 en 3: 15a BW
Administratie na ontbinding rechtspersoon 7 jaar na ontbinding art. 2: 24 BW
Dividendnota’s 5 jaar na opstellen art. 3 uitvoeringsbeschikking dividendbelasting
Gegevens bedrijfsmatig onroerend goed 10 jaar Volgend op het jaar waarin men het goed is gaan bezigen. art. 34a Wet op de omzetbelasting
Ledenadministratie van een coöperatie met aansprakelijkheid van de leden 10 jaar na aanvraag van het lidmaatschap art. 2: 61 BW
Subsidie administratie 10 jaar vanaf datum administreren art. 4: 69 Algemene Wet Bestuursrecht
Fiscale documenten
Document / gegevens Minimale bewaartermijn Maximale bewaartermijn Ingangsdatum bewaartermijn Vastgelegd in  
Grootboek, debiteurenadministratie, crediteurenadministratie, in- en verkoopadministratie, voorraadadministratie en loonadministratie 7 jaar vanaf 1 januari na het opstellen art. 52 Wet Rijksbelastingen art. 8 Douanewet
Facturen i.v.m. de omzetbelasting 7 jaar na opstellen c.q. ontvangst art. 31 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting
Identificatiebewijs (op grond van Wet Identificatieplicht) 5 jaar na einde dienstverband art. 66 lid 4 Uitvoeringsregeling LB
Vervoer
Document / gegevens Minimale bewaartermijn Maximale bewaartermijn Ingangsdatum bewaartermijn Vastgelegd in  
Persoonlijk controleboekje 12 maanden na de laatste aantekening art. 12 Europese Overeenkomst arbeidsvoorwaarden internationaal vervoer
Register van werkboekjes 12 maanden na de laatste aantekening art. 25 Beschikking werkmap
Registratiebladen 1 jaar na het gebruik art. 5 Beschikking gebruik Tachograaf
Personeelsgegevens
Document / gegevens Minimale bewaartermijn Maximale bewaartermijn Ingangsdatum bewaartermijn Vastgelegd in  
Sollicitatiebrieven, – formulieren, correspondentie omtrent de sollicitatie, getuigschriften en verklaring omtrent gedrag 4 weken zonder toestemming, 1 jaar met toestemming van de sollicitant na beëindiging sollicitatieprocedure Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Arbeidsovereenkomst en wijzigingen 2 jaar einde dienstverband art. 52 Wet Rijksbelastingen
Wijzigingen arbeidsovereenkomst 2 jaar einde dienstverband art. 52 Wet Rijksbelastingen
Correspondentie over benoemingen, promotie, demotie en ontslag 2 jaar einde dienstverband art. 52 Wet Rijksbelastingen
Verslagen van functioneringsgesprekken 2 jaar einde dienstverband Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Verslaglegging in het kader Wet Verbetering Poortwachter 2 jaar einde dienstverband Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen 5 jaar einde dienstverband art. 66 lid 4 Uitvoeringsregeling LB
Afspraken betreffende salaris en arbeidsvoorwaarden 7 jaar einde dienstverband Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Burgerlijke staat werknemer 7 jaar einde dienstverband Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
VUT-regeling 2 jaar einde dienstverband art. 52 Wet Rijksbelastingen
Afspraken inzake werk OR 2 jaar einde lidmaatschap Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Loonbeslagen tot opheffing Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Gegevens betreffende etniciteit en herkomst 5 jaar einde dienstverband Wet stimulering Arbeidsdeelnamen Minderheden – Wet Samen
Identiteitspapieren van van derden ingeleende vreemdelingen waarvoor een tewerkstellingsvergunning is verleend 5 jaar afloop kalenderjaar waarin arbeid door ingeleende vreemdeling is beëindigd Wet Arbeid Vreemdelingen
Videobeelden van personeel
Document / gegevens Minimale bewaartermijn Maximale bewaartermijn Ingangsdatum bewaartermijn Vastgelegd in  
Beveiligingscamera’s 24 uur Start opname Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Opsporingscamera’s tbv fraude, diefstal e.d. zo lang als nodig is voor doel
Logfiles computersystemen / e-mail en internetmonitoring
Document / gegevens Minimale bewaartermijn Maximale bewaartermijn Ingangsdatum bewaartermijn Vastgelegd in  
Computersystemen 6 maanden Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
E-mail / Internet-monitoring 6 maanden Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Toegangscontrolesystemen / tijdregistratiesystemen
Document / gegevens Minimale bewaartermijn Maximale bewaartermijn Ingangsdatum bewaartermijn Vastgelegd in  
Gegevens mbt tijdsregistratie 52 weken vanaf de dag van registratie Arbeidstijdenbesluit
Gegevens mbt toegangscontrole 6 maanden nadat recht op toegang is vervallen Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Medische gegevens / Arbo gegevens*
Document / gegevens Minimale bewaartermijn Maximale bewaartermijn Ingangsdatum bewaartermijn Vastgelegd in  
Algemeen 10 jaar, maar werknemer kan om vernietiging vragen art. 7: 456 Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
Patiëntendossier 15 jaar vanaf datum vervaardiging (of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit) art. 7: 456 Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
Kankerverwekkende stoffen en processen, incl gegevens van arbeidsgeneeskundig onderzoek en lijst van werknemers 40 jaar na blootstelling Arbeidsomstandighedenbesluit
Vinylchloridemonomeer, metingsgegevens / concentratiegegevens van bewakingssysteem 3 jaar na blootstelling Arbeidsomstandighedenbesluit
Vinylchloridemonomeer, gegevens van arbeidsgeneeskundig onderzoek, lijst van werknemers 40 jaar na blootstelling Arbeidsomstandighedenbesluit
Benzeen en gechloreerde koolwaterstoffen 40 jaar na blootstelling Arbeidsomstandighedenbesluit
Asbest, register van blootstelling 41 jaar na blootstelling Arbeidsomstandighedenbesluit
Zandsteen 42 jaar na blootstelling Arbeidsomstandighedenbesluit
Lood en loodwit 43 jaar na blootstelling Arbeidsomstandighedenbesluit
Biologische agentia algemeen 10 jaar na blootstelling Arbeidsomstandighedenbesluit
Biologische agentia indien infectueus 10 jaar 40 jaar na blootstelling Arbeidsomstandighedenbesluit
Radioactieve straling 30 jaar na beïndiging werkzaamheden mag bewaard worden tot 75e levensjaar na blootstelling Besluit Stralingsbescherming

* Medische gegevens dienen onder beheer te zijn van de Arbodienst. Bovenstaande bewaartermijnen gelden alleen als de Arbodienst de gegevens bewaard. Medische gegevens die in het personeelsdossier zijn opgenomen vallen onder de bewaartermijnen van personeelsdossiers.

Delen van persoonsgegevens met derden
RDW Vastgoed BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
RDW Vastgoed BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RDW Vastgoed BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar management@rdwvastgoed.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

RDW Vastgoed BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RDW Vastgoed BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via management@rdwvastgoed.nl